Aanmelden | RegistrerenHelp

Jeugdbeleid

2011 - 2012

januari - mei 2012

Jeugdtoerisme

 • Er werd gewerkt aan een nieuw decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten over jeugdverblijven en ondersteuningsstructuren.

mei - september 2011

Jeugdtoerisme & groene ruimte

info: tv@scoutsengidsenvlaanderen.be

mei-september : werkgroep visienota: Op basis van een doelgroepenonderzoek werkt Steunpunt Jeugd i.s.m. provinciale jeugddienst Limburg, Toerisme Vlaanderen, CJT en Scouts & Gidsen Vlaanderen een visienota uit. Deze zal in het najaar gelanceerd worden.

17 juni : platform jeugdtoerisme
Voornamelijk beleidsactualiteit en -opvolging. Belangrijkste: Waalse registratie kampen, kampvurenbeleid in Limburg.

4 juli : lancering campagne 'respect op kamp' met bezoek van Pascal Smet en de coördinatoren van de jeugdbewegingen aan een kampplaats in Zottegem. Neem een kijkje op: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.16379/2.16380/1.1058335

16 september : platform jeugdtoerisme & evaluatie kampcampagne
- Uiteenzetting van het actieplan jeugdverblijven door Mia Lammens van Toerisme Vlaanderen.
- evaluatie van zomer 2011 o.b.v. oproepen bij nationale secretariaten en media
- …

2010 - 2011

februari - april

Commissie Jeugdwerk (CJW)(Commissie van de Vlaamse Jeugdraad)

info: cl@scoutsengidsenvlaanderen.be

16 februari 2011

 • Bespreking van advies decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid (eigenlijk het subsidiereglement van de Vlaamse Overheid).

Inleiding: als dit decreet wordt goedgekeurd, gaat vanaf 2013 alle jeugdwerk volgens dezelfde soorten verwachtingen gesubsidieerd worden. Het jeugdwerk wordt opgedeeld in 4 groepen: 'landelijk jeugdwerk', 'participatie en integratie', 'cultuurindicatieven' en 'politieke jongeren'. Iedereen moet aan 6 modules voldoen en krijgt in ruil daarvoor een basisbedrag en een variabel bedrag.

CJW: In de Commissie Jeugdwerk hebben we een advies op het decreet uitgewerkt om door te geven aan de minister.

 • Alcohol en jongerenfuiven

FOD Volksgezondheid kwam uitleg geven bij hun onderzoek, waaruit blijkt dat er op jongerenfuiven vaak de wetgeving niet wordt nageleefd. De focus voor FOD ligt op dit moment op controles naar sterke drank (breezers, flugel, …) op jongerenfuiven.

De reacties van het jeugdwerk: “We zijn blij dat de problematiek ter sprake komt, maar vinden dat de jongeren bij de controles geviseerd worden en dat de focus eerder op andere doelgroepen mag gericht worden. We vinden het bovendien onduidelijk wanneer de organisatie verantwoordelijk is, of wanneer degene achter de tap verantwoordelijk is.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Jeugdtoerisme & groene ruimte

info: tv@scoutsengidsenvlaanderen.be

29 april 2011 : platform jeugdtoerisme: Stand van zaken (cf. 4/2). Nieuwigheden: Ecolife zal enkele ecologische kampfiches ontwikkelen. Lancering: voor zomer 2012.

4 april 2011 Bezoek aan Wegwijzer vzw met Dominique, ploegverantwoordelijke Internationaal, en Chiro. Afspraken gemaakt over het uitbreiden en beschikbaar stellen van kampplaatsen in het buitenland.

17 maart 2011 Steunpunt Jeugd werkt in samenwerking met de jeugdbewegingen en Sputnikweb een campagne uit over respect op kamp. Dit zal gaan over de thema's afval, alcoholgebruik en lawaai/rust. De scenario's en organisatie werden besproken. Draaidag: 23 april 2011

14 maart 2011 De provincie Limburg doet een project rond vormen van speelruimte en speelweefsel. Hiervoor bevraagt ze o.a. enkele scoutsgroepen in de gemeenten uit Genk en Bilzen. Ook DC Filip Gerits was aanwezig. Dit project wil een typologie van speelruimtes ontwikkelen en een GIS-systeem op provinciaal niveau.

4 maart 2011 Scouts en Gidsen Vlaanderen zit mee in de stuurgroep van het doelgroepenonderzoek jeugdtoerisme waarvoor gegevens werden verzameld in 2010. De eerste verwerking werd besproken. De resultaten zullen o.a. gebruikt worden voor het staven van een visie rond jeugdtoerisme.

3 maart 2011: tenten Uitleendienst Bespreking nieuw protocol met Defensie, stand van zaken verdeling tenten, voorstelling nieuwe tentstof.

4 februari 2011: platform jeugdtoerisme: Stand van zaken over decreet jeugdverblijfcentra en hostels, taskforce zonevreemde jeugdverblijven, groene ruimte (visie spelen in het groen, acties jeugdbewegingen, Waals kampcharter), protocol tenten Defensie, brochure voedselveiligheid, onderzoek en visie jeugdtoerisme, …

december - januari


Vergadering Commissie Provinciaal

25 januari 2011

 • Deze commissie bestaat uit de scoutsvertegenwoordigers in elke provinciale jeugdraad + wie binnen een gouw het provinciaal gebeuren opvolgt.
 • Kleurt het groenboek 'interne staatshervorming' stilaan wit? Uitgesteld tot Pasen om de sector en het middenveld meer te betrekken (en terecht!). Maar nog steeds geen garanties dat de sector wordt betrokken en dat ze werk willen maken van een categoriaal en participatief jeugdbeleid. Zie http://www.steunpuntjeugd.be/planlast.
 • Dag van de Jeugdbeweging: 31/1/2011 is eerstvolgende vergadering van de nationale stuurgroep. Dan wordt beslist wie in welke provincie trekker wordt. Terugkoppeling op verbondscommissie 17/02/2011. Moet dit ondersteund worden door provinciale of stedelijke jeugddiensten? Wordt het meer en meer een Dag van het Jeugdwerk of blijven we bij een Dag van de Jeugdbeweging.
 • Project 'Geef raad aan de jeugdraad' heeft tot doel dat 80 % van de lokale groepen deelneemt aan de jeugdraad. Momenteel is dat 70 %. De verbondsraad is eigenaar van dit project. Onze plannen: hoe kunnen we dit percentage verhogen (bijv. beeld krijgen waarom groepen al dan niet deelnemen) en hoe kunnen we dit nog beter meten (bijv. groepen aanzetten om de functie 'JR' binnen de groepsadministratie toe te kennen aan de jeugdraadafgevaardigde)? En moeten we sowieso de jeugddiensten niet meer bereiken (bijv. jaarlijkse zending met informatie over Scouts en Gidsen Vlaanderen)?
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2012: we maken plannen om de scoutsafgevaardigden in lokale jeugdraden hier munitie voor te geven. Er komt sowieso hiervoor een product van Karuur (en Scouts en Gidsen Vlaanderen is vertegenwoordigd in die werkgroep).

Algemene Vergadering Vlaamse Jeugdraad

info: tvdb@scoutsengidsenvlaanderen.be

2 februari 2011

 • Advies jongeren, alcohol en de auto: vraag om een reeks omkaderende maatregelen maar ook advies om voor gemotoriseerd vervoer de alcohollimiet voor iedereen te verlagen naar 0,1 promille. http://www.vlaamsejeugdraad.be/advies/1105-alcohol-en-de-auto/
 • Advies allochtoon jeugdwerk: ook zelforganisaties van allochtone jongeren zijn volwaardig jeugdwerk en mogen niet enkel als toeleiding naar het reguliere jeugdwerk gezien worden. http://www.vlaamsejeugdraad.be/advies/1103-allochtoon-jeugdwerk/
 • En ook adviezen rond “Voorstel reglementering maximum geluidsniveau” en “Financiering stages bij een internationale organisatie”

12 januari 2011

1 december 2010


Jeugdtoerisme

info: tv@scoutsengidsenvlaanderen.be

15 december 2010: overleg met FAVV, voedselveiligheid Besluit: er komt een update van de brochure over voedselveiligheid voor weekends en kampen. Verder wil FAVV ook vorming aanbieden.

14 december 2010: evaluatie verdeling tenten Defensie

10 december 2010: platform jeugdtoerisme

 • Bespreking proefproject Limburg over speelruimte: de brief van de provincie is vertrokken naar jeugddiensten en jeugdraden
 • Laatste feedback over herwerking opkamp.be en evaluatie jeugdverblijven.be
 • e.a.
Navigatie
QR Code
QR Code stavaza:pedagogisch:jeugdbeleid (generated for current page)