Aanmelden | RegistrerenHelp

Kloppen de cijfers niet? Check je GA!

1. Ledenaantallen

Tak

De tak ‘Akabe’ is enkel zichtbaar bij groepen met een Akabetak OF bij groepen die kinderen inschrijven als ‘lid met een handicap’. Bij deze laatste groepen zal er, bij de tak ‘Akabe’, ‘0’ staan bij ‘Aantal leiding’, gezien hun leden met een handicap bij leeftijdsgenootjes in de tak zitten en er geen aparte Akabetak georganiseerd wordt.

Aantal leden

Onder ‘Aantal leden’ worden alle leden geteld die in de groepsadministratie werden ingeschreven in de respectievelijke tak. Het is de huidige situatie: een nieuwe aanpassing in de groepsadministratie is meteen zichtbaar in de Ledenaantallen. In het totaal (onderste rij ‘Alle takken’) worden alle leden (kapoen tot jin & Akabe) samengeteld.

Historiek

De grafiekjes tonen de ledenaantallen van de laatste zes jaar. De rode balkjes geven het huidige ledenaantal weer (het getal in de kolom links hiervan) en de blauwe tonen de cijfers van de laatste vijf jaar. Als je met je cursor over de grafiek beweegt zie je per jaar de exacte aantallen.

De blauwe en de rode balkjes worden verschillend berekend:

  • de historische cijfers (blauwe balk) worden berekend aan de hand van volgende redenering: iemand wordt als lid meegerekend in een bepaald scoutsjaar als hij/zij dat scoutsjaar minstens 3 maand lid was tussen oktober en juni.
  • de huidige cijfers (rode balk) worden op het moment zelf berekend: als er iets verandert in de groepsadministratie van je groep, is deze verandering ook zichtbaar in de ledenaantallen.

% vrouwen

Dit is het percentage vrouwelijke leden op dit moment.

Aantal leiding

Enkel leiding die is ingeschreven als leiding in een tak wordt in dit cijfer weergegeven. Dit wil zeggen dat iemand die zowel in leiding staat bij de givers als bij de jin in deze grafiek bij beide takken is meegeteld. In het totaal (de onderste rij ‘Alle takken’) wordt iedereen slechts 1 keer geteld.

Omkaderingscijfer

Het omkaderingscijfer geeft de verhouding weer van het aantal leden per leid(st)er. Met het oog op veiligheid en een kwaliteitsvolle scouts- en gidsenwerking streven we naar 5 leden per leid(st)er voor de twee jongste takken en 6 voor de drie oudere takken. Een omkaderingscijfer lager dan 5/6 betekent dat er plaats is voor meer leden. Heeft een tak of je groep een hoger cijfer dan 5/6, dan wordt het tijd voor leidingswerving of een ledenstop om de veiligheid en de kwaliteit te kunnen garanderen. Voor Akabegroepen en Open Kampen is dit 3 leden per leid(st)er. Meer uitleg over het omkaderingscijfer kan je vinden op de website: Hoeveel leiding heb je nodig?

We berekenen het omkaderingscijfer per tak op basis van het aantal leden in die takken gedeeld door het aantal leiding in die tak. Het algemene omkaderingscijfer (onderaan de tabel) wordt berekend op basis van het totaal aantal leden ten opzichte van het totaal aantal leiding in een tak. Groepsleiding die geen leiding geeft, wordt niet meegeteld in de berekening van het omkaderingscijfer.

2. Eigenschappen

Aantal groepsleiding en leiding bij een tak

Het totaal aantal (adjunct)leid(st)ers in een tak en groepsleid(st)ers in jouw groep. Alle personen worden hier slechts 1 keer geteld, ook bv. wanneer iemand zowel groepsleid(st)er als takleider is.

Aantal groepsleiding

Hierin worden enkel mensen met een groepsleidingsfunctie geteld. Ook hier wordt elke persoon slechts een keer geteld, ongeacht het aantal functies dat hij/zij heeft.

Aantal anderen

Hierin worden de personen geteld die binnen de groep andere functies opnemen dan tak- of groepsleiding. Het gaat hier om officiële functies van Scouts en Gidsen Vlaanderen namelijk: Financieel verantwoordelijke (FV), Groepscomité(GRC, Los lid (LL), Webmaster (WEB). Als VGA kan je iemand ook een groepseigen functie geven: personen met enkel een groepseigen functie worden hier niet weergegeven. Ook hier wordt elke persoon slechts een keer geteld, ongeacht het aantal functies dat hij/zij heeft.

Totaal groep

Hierin worden alle personen geteld die ingeschreven zijn in jouw groep met een officiële functie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als VGA kan je iemand ook een groepseigen functie geven: personen met enkel een groepseigen functie worden hier niet weergegeven. Elke persoon wordt, ongeacht het aantal functies dat hij/zij opneemt, slechts 1 keer geteld.

Percentage vrouwen

Dit cijfer drukt het percentage vrouwen in jouw groep uit. Hierbij wordt elke persoon slechts één keer meegeteld. Zij moeten ingeschreven zijn met een officiële functie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als VGA kan je iemand ook een groepseigen functie geven: personen met enkel een groepseigen functie worden niet weergegeven in dit percentage. We stellen hier geen streefcijfers voorop, maar willen met dit cijfer wel aan gemengde werkingen tonen hoe 'gemengd' ze echt zijn.

Percentage jongste takken

Dit is de verhouding van het aantal leden in de jongste twee takken (kapoenen en kabouters/(zee)welpen) ten opzichte van het aantal leden in de oudste drie takken (jonggivers, givers en jins). Akabeleden worden hierin niet meegeteld omdat zij niet steeds op basis van het leeftijdscriterium ingedeeld worden in de takken.

Gemiddelde leeftijd leiding

De gemiddelde leeftijd van de leidingsploeg (tak- en groepsleiding). Hierbij wordt elke persoon slechts 1 keer meegeteld, ongeacht hoeveel functies iemand heeft. Een gezonde mix van jonge en ervaren leiding zien we als een troef. Een té jonge of té ervaren leidingsploeg kan een bedreiging vormen voor de continuïteit of dynamiek van een groep.

Gemiddelde blijfduur leden

Dit is de gemiddelde duur dat leden, van kapoen tot jin & akabe, in jouw groep blijven. Enkel leden die sinds dit scoutsjaar geen lid meer zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen (of die dit scoutsjaar leiding geworden zijn) worden hierin meegerekend. Iedereen wordt slechts 1 keer meegeteld in dit cijfer, ongeacht zijn/haar aantal functies. Dit cijfer wordt hard beïnvloed door de kapoenen: zij trekken het gemiddelde sterk naar beneden omdat ze vaak met veel zijn, maar ze nog geen blijfduur opbouwden. Bekijk de gemiddelde blijfduur van je leden dus steeds in verhouding tot het ledenaantal bij de jongste takken.

Gemiddelde blijfduur leiding

Dit is de gemiddelde periode dat leiding die dit werkjaar gestopt is, lid was van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Enkel de blijfduur van leiding en groepsleiding die sinds dit scoutsjaar geen leiding of groepsleiding meer zijn wordt hierin meegerekend.

3. Groepsevolutie

In deze grafiek zie je de evolutie over 10 jaar van het totaal aantal personen, ingeschreven in de groep.

Leden

Hiervoor worden alle leden geteld die ingeschreven zijn in een tak, van kapoen tot jin + akabe, leden met 2 functies (bv. akabe en kapoen) worden niet dubbel geteld.

Leiding

Hiervoor tellen we alle leiding van takken + alle groepsleiding (niemand wordt dubbel geteld: wie zowel leiding in een tak is als groepsleiding wordt toch maar 1 keer geteld).

Anderen

Hier tellen we alle personen in de groep die ingeschreven zijn met een functie van Scouts en Gidsen Vlaanderen, maar geen lid (kapoen tot jin of akabe) of (groeps)leiding zijn. Functies die hieronder vallen zijn onder andere VGA, FV, MM, LL, …

Totaal

Hier tellen we iedereen samen die in een van de andere lijnen werd meegeteld.

4. Ledenaantal per leeftijd

In deze grafiek zie je hoeveel leden er zijn aangesloten, gegroepeerd volgens hun geboortejaar. De kleuren geven de takindeling weer (geel voor kapoenen, groen voor welpen-kabouters, enz.). Als er leden niet volgens hun geboortejaar bij een tak werden ingeschreven, hebben de balken verschillende kleuren. Dit kan bv. als iemand op school een jaar moest overdoen en ook op de scouts bij zijn of haar klasgenootjes zit i.p.v. bij leeftijdsgenootjes.

Elk lid wordt in deze grafiek slechts één keer weergeven (de 21 jarige kapoenenleid(st)er die ook materiaalmeester is zal maar één keer geteld worden bij de 21 jarigen). Gebruik deze grafiek om te kijken of het aantal leden per leeftijd goed verdeeld is. De perfecte grafiek maakt een mooie boog van hoog (veel kapoenen) naar laag (weinig leiding van 26 jaar). Let vooral op onregelmatigheden met kleine balkjes. Een jaartal dat ontbreekt of heel weinig leden telt kan op termijn een probleem vormen voor leidingsopvolging.

5. Huidige leidingservaring

Deze grafiek toont de huidige leidingservaring. Nieuw beginnende leiding wordt hierin getoond als '1ste jaars leiding'. Zorg voor een evenwichtige verhouding tussen nieuwe (1ste en 2de jaars) en ervaren leiding (3de jaars en meer). De richtlijn die we meegeven, is dat je minstens 1/3 ervaren leiding hebt (maar hoe evenwichtiger de verhouding, hoe beter). Dit diagram is een momentopname (huidige situatie). Vergelijk hem daarom met de grafiek 'ledenaantallen per leeftijd' om te zien hoe de leidingservaring in je groep zal evolueren (en baseer je uiteraard ook op het engagement dat je leiding zelf vooropstelt voor de komende jaren).

6. Instroom per leeftijd

Deze grafiek toont op welke leeftijd leden in- en uitstromen. Elk lid wordt slechts één keer weergegeven (de 21 jarige kapoenenleid(st)er die ook materiaalmeester is en ermee stopt, zal slechts één keer geteld worden). Boven de nul-as wordt iedereen geteld die zich de voorbije 10 jaar aansloot bij de groep. Onder de nul-as tel je iedereen die stopte bij de groep. Als je enkel naar de grootte van de balkjes kijkt kan je zien op welke leeftijd de groep leden aantrekt of verliest. De takkleuren op de X-as verduidelijken meteen over welke takken het gaat (geel voor kapoenen, groen voor welpen-kabouters, enz.). Je kan ook per werkjaar bekijken hoeveel leden in- of uitstroomden. Zet je cursor op een bepaalde kleur of jaartal en alle balkjes van dat werkjaar zullen oplichten. Gemiddeld zien we bij Scouts en Gidsen Vlaanderen een grote instroom bij kapoenen en een uitval bij de takovergangen (8 jarigen, 11 jarigen en 14 jarigen). Idealiter kan je jaarlijks een paar nieuwe leden verwelkomen in elke tak en haken leden niet massaal af op eender welke leeftijd. Een grote blok in een instroombalk kan wijzen op een succesvolle ledenwerving dat jaar. Een grote blok bij de uitstroom kan misschien verklaard worden met een kamp dat tegenviel?

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons op studiedienst@scoutsengidsenvlaanderen.be of post een bericht op onze pagina op Facebook.
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:paginas:ledenaantallen (generated for current page)