Inhoud

Verslag uit commissie Hopper Jeugdverblijf

2013-2014

23 juni 2014

terugkoppeling na vorige vergadering

 1. Actieplan versus beleidsplan: doel bepalen
 2. Begroting 2015 planning en aandachtsputen besproken
 3. Evaluatie commissie hopper jeugdverblijf
 4. Enkele varia: Pieter Nuytinck verkozen beheerder Moerkensheide - HO - samenwerkingsovereenkomst gouwen

26 mei 2014

Uit de commissie jeugdverblijven:

24 april 2014

Deze keer vergaderden we een deel commissie jeugdverblijf apart en een deel commissie jeugdverblijf en winkel tesamen. Commissie jeugdverblijf apart:

Commissie jeugdverblijf en winkel samen:

29 maart 2014

Op de jaarlijkse plandag maakten we tijd voor volgende onderwerpen:

 1. In groepen dachten we na over wat groepen wel of niet verwachten van een Hopper jeugdverblijf; met deze input gaan we bekijken of we een bevraging kunnen koppelen aan promotie. Een werkgroep zal dit verder uitwerken.
 2. Op basis van de spelregels rond het niet ingevuld zijn van de functies op het jeugdverblijf 'kernbestuur/beheerder'bekeken we wat er belangrijk is voor vrijwilligers en residenten om te doen in dit geval. Conclusie blijft dat betrokkenheid van de gouw héél belangrijk is, dat we verwachten dat de commissaris deze dialoog aangaat met de gouwen en dat een beheerder toch nodig is als voorzitter van het kernbestuur; hij/zij is hét centrale aanspreekpunt.
 3. Gekeken rond welke acties er op de verschillende jeugdverblijven gewerkt kan worden bv. brandweg op Merkenveld, RUP voor de Kluis,…
 4. Na de toer rond investeringen van vorig jaar, nu tijd om een basis onderhoudsplan op te maken; dit moet een bruikbaar instrument worden dat helpt om het structurele onderhoud op te kunnen volgen. Tegen eind mei willen we met de feedback van de kernbesturen hier verder mee aan de slag gaan.
 5. Projecten ingediend om mogelijks centen te krijgen uit de projectenpot: Back to basic op Woutershof - Ooievaarsnest op Merkenveld, Basiskamp op De Winner, Avontuurlijk kamperen op De Brink en Buiten is troef/kamperen 2.0 op Moerkensheide → mooie aanvragen gestaafd met de nodige argumenten… aan de commissie om te beslissen!
 6. Verder kwamen nog een rondje aan bod + in de varia de nodige afspraken voor de aanwezigheid van de jeugdverblijven op het Groepsleidingscongres.

25 februari 2014

Deze commissie besprak de commissie de volgende zaken:

 1. opvolging pedagogische producten: verhaal 'koffers vorming' - terugkoppeling uit de pedagogische commissie - lespakket rond Dag van de Jeugdbeweging- aanbod naar scholen
 2. marketingplan: opvolging oude/bestaande klanten - tevredenheidsenquête opvolging - overlopen doelgroepen ⇒ besluit: 4-tal acties (jeugdbeweging via koepels aanspreken, scholen, pedagogische studiedage - Klasse)
 3. we maakten ook de agenda op voor de plandag op 29/3
 4. in de varia bekeken we onze input voor het groepsleidingscongres, de conciërgewoning op Moerkensheide - toeleidingssubsidies ipv animantiesubsidies en impact ervan

27 januari 2014

Volgende zaken werden opgepakt op deze commissie:

4 december 2013

Vandaag kwamen de 2 commissie nog eens tesamen : Hopper jeugdverblijven en Hopper winkel, in het eerste deel de agendapunten van commissie jeugdverblijven apart - daarna het deel met de commissieleden van Hopper winkel erbij:

21 november 2013

 1. Begroting 2014: ontwerp toelichting voor verbondsraad besproken
 2. Aankopen gronden: voorstellen bekeken en voorwaarden besproken
 3. Systeem prijzen 2015: toelichting en evaluatie huidig systeem bekeken en hoe past BTW verhaal hierin
 4. Varia's: commercialiseren vergaderzalen nieuw verbondscentrum, beheerder Drieboomkensberg nog geen kandidaat, vergaderen op locatie ifv investeringen bvb., aankoop tractor De Kluis bekeken, bezetting vooraf uit systeem Hotelcom kunnen halen.

23 oktober 2013

 1. Voortaan volgt Simon Smagghe de commissie jeugdverblijven op vanuit het verbondsbureau. Stefan gaat naar de commissie winkel.
 2. Antwoord geboden op vraag Christophe Lambrechts : Wat verwachten we van een vertegenwoordiger uit pedagogische of verbondscommissie en wat kunnen we bieden
 3. Oproep nieuwe beheerder voor Drieboomkensberg gelanceerd
 4. Begroting 2014 en investeringen onder de loepe genomen
 5. Varia's: Scoutel in nieuwe verbondscentrum werkgroep, project Woutershof, besteding budget Flamboree 2009

2 oktober 2013

Overleg beheerders en commissie jeugdverblijven

 1. data overleg beheerders in planning commissie jeugdverblijven ingevoerd
 2. taken & profiel beheerder bekeken en aangepast waar nodig
 3. projectenpot besproken - deadline vastgelegd voor indienen projecten
 4. werkings- en investeringsbegroting 2014 besproken
 5. varia: verschillende varia, maar 1 héél leuk: De Brink 50 jaar feest!

19 september 2013

 1. samenstelling van de commissie nog eens onder de loepe genomen en gezamelijke commissie met Hopper winkel vastgelegd
 2. bekrachtiging van Bregt Christiaens als nieuwe beheerder op de Winner - ook een oog geworden op de procedure om officiële weg toch te blijven volgen
 3. planning van het werkjaar opgemaakt
 4. begroting 2014 verder besproken
 5. stand van zaken nieuw verbondscentrum en Scoutel besproken
 6. En nog enkele varia's: terugblik op HO - Boomplantactie - beheerdersoverleg gepland - …

2012-2013

18 juni 2013

 1. Samen het onderhoudssjabloon bekeken en aanpassingen besproken
 2. HO voorbereid
 3. Projecten besproken : vernieuwing keuken De Brink en conciërgewoning Moerkensheide
 4. Projectenpot idee verder besproken
 5. Evaluatie van het afgelopen werkjaar

29 mei 2013

Overleg beheerders - commissie jeugdverblijven:

 1. Afstemming van de noden van de beheerders en kernbesturen/verwachtingen commissie
 2. Bekijken hoe doelstellingen vanuit het actieplan aangepakt worden bv. doelstelling linken aan de termijn van de beheerder
 3. Samen prijszetting bekeken en afgestemd hoe we dit samen zullen aanpakken + timing
 4. Onderhoudsplan bekeken en planning bekeken
 5. Begroting 2014 bekeken

22 mei 2013

- Na onze Toer van de jeugdverblijven tijd om de conclusies aan de slag te gaan en een rangschikking te maken in de investeringen die nodig zijn. Op basis van de scores die we bepaalde noden gaven weten we nu wat we eerst moeten aanpakken en wat een jaartje later kan. Elk kernbestuur gaat aan de slag om tegen september een overzicht te maken van het specifieke onderhoud gelinkt aan hun jeugdverblijf.

- Gewijzigd marktplan HO besproken, gewikt en gewogen, maar we kiezen er toch voor om samen met Hopper winkel te blijven staan… om het beeld té versterken, maar we bekijken hoe we het thema gelinkt aan de jeugdverblijven mee kunnen pakken in onze uitwerking.

16 april 2013

- Synergie Hopper op HO : een werkwinkel van de jeugdverblijven en eentje van de winkel - gezamelijk toonmoment op de markt op zondag.

- Verder koppelden we ook terug vanuit de werkgroep marketingplan en bespraken we hoe verder aan de slag met dit plan.

- In het verhaal van de zoektocht naar nieuwe weekendresidenten wordt er een mailing uitgestuurd naar oud-gouwmensen en verschijnt de oproep in het ledenblad van VOSOG.

- Verder namen we nog enkele actiepunten op vanop de plandag bv. beheerders worden deze keer uitgenodigd op eerstvolgende commissie om zo de link met het kernbestuur te bewaren.

- Terugkoppeling van Den Toer waar gekeken werd per jeugdverblijf welke investeringen nodig zijn/dringend zijn/welke timing we best gaan hanteren.

9 maart 2013

Plandag waar volgende zaken aan bod kwamen : -Actie F4 : stimuleren goed beleid → doelstellingen nog te ruim, meer nood aan beleidsplan per jeugdverblijf, meer input en langere tijdspanne nodig - Evaluatie van de nieuwe structuur en spelregels sinds hun invoering 2 jaar geleden - Elke groep stelde zijn animatiepakket richting de groepen voor - we maakten een stand van zaken van het actieplan op → belangrijke conclusie is dat we moeten continueren wat we opgestart hebben en opnemen in het beleidsplan voor de jeugdverblijven.

26 februari 2013

- Feedback Hopper werkgroep promo van 7 februari: overzicht acties - Feedback werkgroep den toer → gepland om klaar te zijn tegen begroting 2014 - Prijzen 2014 bepaald - Communicatieplan weekendresidenten → eerste communicatie lijkt voorzichtig wat te beginnen, Wouter lanceert wervingscampagne - foto's van weekendresidenten gezocht… - opmaak agenda plandag - Projectenpot → procedure nog verder uitschrijven - soort projectfiche - tegen juni

31 januari 2013

Wat agenderen we op onze plandag in maart en de opvolging van de gezamelijke commissie met Hopper winkel vormden de start van dit overleg.

Aansluitend bespraken we het resultaat van de jeugdverblijven; kregen we toelichting bij verschil werkingsresultaat - financieel resultaat en uitzonderlijk resultaat en zagen we dat de we positieve resultaten boeken.

Ook de werkgroep 'Den toer' gaat concreter aan de slag en werkten we verder aan het communicatieplan voor het aantrekken van weekendresidenten.

Onze nota 'grote projecten op jeugdverblijven heeft actualisatie nodig… dus wordt vervolgd.

12 december 2012

Vandaag een gezamelijke commissie Hopper winkel en jeugdverblijven. Onze commissarissen gingen langs op de pedagogische commissie met het doel Hopper winkel en jeugdverblijven als partner bij alle activiteiten van onze beweging onder de aandacht te brengen en te betrekken waar mogelijk. Daaruit vloeit dat wij met Hopper Kamp & Co als 1 geheel naar buiten willen komen en dit in al onze communicatie als startpunt gebruiken; we werken verder aan het in beeld brengen van Hopper winkel in de jeugdverblijven en omgekeerd via verschillende ingrepen die we zullen uitvoeren bv. schermen hangen; kassaticketvermelding; tassen bedrukken; bij reservatie verwijzen naar “nog iets nodig van de Hopper winkel voor je op kamp/weekend vertrekt”;…

We werken ook verder aan de optimalisatie van onze websites & Facebook en bespraken gebruik van logo's. Verder werken we het aanwerven van nieuwe weekendresidenten nog uit en kijken we planningsgewijs al met een deelgroepje uit richting Herfstontmoeting.

20 november 2012

We maakten onze jaarplanning op voor 2012-2013 en focussen extra op hoe tekort aan WERES aanpakken. Trachten richtlijnen te definiëren om 'goed beleid te stimuleren'.

Op marketing gebied bekeken we onze Google Statistics nog eens en overliepen we welke aanpassingen nog nodig zijn op de website, bekeken we de online enquêtetoepassing van Toerisme Vlaanderen en bekeken we hoe we de opvolging van de marketingstudie verder zullen aanpakken.

Daarbij nog enkele variapuntjes besproken bv. Plantdag op de Kluis → een succes!

23 oktober 2012

Deze vergadering wisten we wie de nieuwe commissaris jeugdverblijven ging worden, hij werd recent bekrachtigd op de verbondsraad : welkom Bert Verbeeck. Bekeken we hoe we de samenstelling van de commissie nog moeten aanvullen met nieuwe leden met bepaalde expertise/vertegenwoordiging.

We gingen verder door op de aanpassingen van onze website om deze overzichtelijker/attractiever/functioneler te maken en zeker vindbaarder door onze gebruikers. Het Google statistics rapport is hierbij een goede leidraad.

Weekendresidenten : we zochten naar mogelijke oplossingen voor het tekort aan weekendresidenten in Limburg. We bespraken ook een nieuw verzekeringsvoorstel voor deze groep van mensen.

Verder volgden we volgende punten uit onze actieplan nog verder op : werkgroep lange termijnplan investeringen - input kernbesturen - en bekeken we welk project in aanmerking kan komen voor de Cera Award.

18 september 2012

We bespraken welke leden stoppen in de commissie en welke nieuw leden we mogen verwelkomen.

Welke thema's willen opnemen tijdens de gezamelijke commissies Hopper winkel en jeugdverblijven * in december : communicatie & promoplan opmaken * in april : HO en opvolgen promoplan

We keken ook nog eens hoe we aan de hand van SEO en SEA onze website bovenaan de resultaten van zoekmachines kunnen krijgen en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Tegen december willen we de nodige werken uitgevoerd hebben en daarna willen we ook onze klanten bevragen hoe ze ons gevonden hebben.

Dan namen we de begroting 2013 onder de loep en startten de werkgroep rondgang investeringen op. Verder bekeken we ook nog het voorstel rond de conciërgewoning op Moerkensheide.

In de varia kwamen volgende zaken nog aan bod : terugblik op HO - Cera Award - Chaletvoorstel - Actieplan F4 - toegangen op de .org - promo ideetjes - project “pedagogisch product” op de jeugdverblijven

2011-2012

19 juni 2012

We bekeken de Google statistics van onze website en merken op dat we +/- 300 bezoekers per dag mogen ontvangen op onze site → wat dus best wel veel is… maar toch willen we nog gerichter werken met verwijslink - kernwoorden als bv. bosklassen - kamperen - voor scholen zodat mensen die los op zoek gaan via een zoekrobot op onze website terechtkomen.

Verder werkten we nog aan enkele punten in de begroting 2013 en als varia bekeken we hoe we de jeugdverblijven zichtbaarder kunnen maken in de Hopper winkels.

22 mei 2012

We evalueerden de plandag en gingen hier nog eens dieper in op actie F4 waar we doel, timing en doelstelling dieper belichtten. We spraken ook af om in het volgende werkjaar 2 punten van de milieuchecklist aan te pakken en onze kernbesturen krijgen een eigen plek op de .org zodat leden vlotter aan de nota's en verslagen kunnen.

In het kader van actie F5 beslisten we om een werkgroep van experten op te richten die dan een audit kunnen uitvoeren op de jeugdverblijven zodat we gerichter kunnen beslissen welke investeringen nodig zijn.

We bespraken ook de marketingstudie van de studenten van de Lessius Hoge School en bekeken hoe we hier verder mee aan de slag zullen gaan. En in de varia wierpen we een blik op : de begroting - HO - Voorboekingsrecht van Scouts en Gidsen groepen.

10 maart 2012: plandag!

Vanuit alle hoeken van Hopper Vlaanderen zakten vrijwilligers en residenten af naar Moerkensheide voor een zonnige plandag.

In de voormiddag werd 2 thema's uit de doeken gedaan. Piet bracht ons kernachtig de uitgangspunten voor een duurzame en energiezuinige werking op de jeugdverblijven. Daarna kregen we een uiteenzetting mét kwis over vrijwilligerswerk in Vlaanderen en -beleid binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. In groepjes werd de cyclus van de vrijwilliger toegepast op de situatie van elk jeugdverblijf. Dit bracht een interessante uitwisseling tot stand én de conclusie dat de vrijwilligerswerking niet overal op dezelfde manier moet gebeuren, maar men best wel overal aandacht moeten hebben voor de verschillende fasen in de cyclus.

In de namiddag luisterden we naar het huiswerk door de kernbesturen. Elk jeugdverblijf bracht een aantal doelstelling op maat die volgens hen pasten binnen de actie “goed lokaal beleid”, een actie (F4) uit het actieplan jeugdverblijven. De presentaties maakten duidelijk dat er veel goede projecten gebeuren lokaal en dat deze kaderen binnen het beleid van de jeugdverblijven. Over het feit of er nu een (financiële) beloning die aan die doelstellingen moet gekoppeld worden, zoals ook omschreven in die actie F4, rees behoorlijk wat twijfel. Besluit is dat opvolging wel noodzakelijk is, en dus deze actie misschien moet herschreven worden in die zin.

In een korte varia ronde konden we de eerste resultaten tonen van de enquête bij onze klanten door 2 marketingstudenten. Meer dan 600 reacties gekregen en bijgevolg al heel wat interessante info over tevredenheid, profiel van de klant, nood aan aanbod enz.

Afsluitend een rondleiding op Moerkensheide: nu ook mét Hopper winkeltje (intussen overal aanwezig op de jeugdverblijven!) én een mooi aanbod aan teamspelen op het terrein, inclusief klimtoren!

28 februari 2012

In onze nieuwe structuur voor de jeugdverblijven moet de plandag een hoogdag worden! Alle vrijwilligers van alle jeugdverblijven komen nu één keer per jaar samen, aangevuld met de residenten en de verantwoordelijke jeugdverblijf. De plandag moet een goede uitwisseling en zinvolle input opleveren voor het beleid. Het is belangrijk dat we deze dag met de commissie goed voorbereiden en de puntjes op de i zetten.

In het dossier van het Verbondscentrum zit ook Scoutel natuurlijk. Het bestuur gelooft in een jeugdverblijf in de stad, maar moet ook rekening houden met de marktstudie uit 2008 en de onderhandelingen die momenteel lopen. We dachten daarom pro-actief na over welke scenario's en trajecten zich kunnen voordoen mbt Scoutel.

In april houden we een gezamenlijke commissie met Hopper winkel. We stelden onze lijst op met interessante agendapunten voor die vergadering

24 januari 2012

We bekeken het resultaat 2011; definieerden de min- en pluspunten; werkingsresultaat is op 2 jaar tijd van -90.000 euro naar +8.000 euro!

We namen het prijsbeleid onder de loep en bepaalden de prijzen voor 2013; tevens gaan we een simulatie maken van deze prijzen op de begroting 2013.

Bekeken wat we op de plandag 10 maart willen aanpakken en in de varia beslisten we nog om de marketingstudenten uit te nodigen voor een komende commissie; bekeken we het resultaat van onze eerste digitale nieuwsbrief; dachten we verder na over het traject voor Scoutel en draagt de commissie jeugdverblijven nu terug de bevoegdheid nadat het bestuur het actieplan JVB een tijd onder de vleugels nam.

14 december 2011

Dit is een gezamelijke commissie met Hopper winkel waar we vooral keken naar “hoe krijgen we onze jeugdverblijven in beeld in de winkels?” En we bekeken hoe we Hopper in de verf gaan zetten op de komende HO; de eerste superleuke ideeën zijn er al.

Conclusie van onze actiepunt rond goed beleid is dat we moeten inzetten op het stimuleren van onze kernbesturen → dat zij goed bezig zijn; het WIJ gevoel kregen, weten wat er gaande is en wat er ten goede komt aan je jeugdverblijf…. Daartoe gaan we doelstellingen per jeugdverblijf bepalen.

Daarnaast mochten we alweer een nieuwe beheerder verkiezen; deze keer voor Drieboomkensberg en bekeken we welke investerings- en animatiesubsidies we willen aanvragen voor werken in 2012.

22 november 2011

We werkten verder aan ons prijzenbeleid met de input van de werkgroep willen we dit op 24/1/2012 terug bespreken om zo tegen de commissie van 8/2 een voorstel klaar te hebben.

Rond ons actiepunt “marketing” bekeken we verder welke segmenten er zijn op de markt/welke onze plaats hierin is en hoe je die kan bereiken.

En we gingen verder aan de slag met het RASCI rooster om te bepalen wie welke info moet krijgen → gans verlof of gefragmenteerd verslag.

25 Oktober 2011

We werkten verder aan ons prijzenbeleid en concluderen dat we onze klanten moeten sensibiliseren (door te stimuleren aaneensluitende periodes te gebruiken) + goed communiceren over onze prijs. Tevens kaarten wij de gevolgen van de maximum factuur aan bij de onderwijsminister.

Om onze info bij de juiste mensen te krijgen met de nieuwe samenstelling van de commissie, werkten we een RASCI rooster uit en kiezen we op basis hiervan voor een bijkomende groep op de .org “info commissie jeugdverblijven” zodat iedereen de nota en verslagen voorhanden heeft.

Voor de commissie gaan we op zoek naar vakexperten die aangesproken worden door het produkt “Hopper jeugdverblijven”.

Verder verwelkomden we een nieuwe beheerder op De Kluis; kregen we feedback over de Centre Managers Conference en prikten we de datum voor de gezamelijke commissie met Hopper winkel.

20 september 2011

Start van de commissie in haar nieuwe samenstelling zoals bepaald in het actieplan.

2010-2011

15 juni 2011

26 maart 2011 - Plandag

23 februari 2011

19 januari 2011

22 december 2010

15 december 2010

werkgroep jeugdverblijven thema personeel

8 december 2010

Werkgroep structuur & organisatie

16 november 2010

Werkgroep financiën

20 oktober 2010

Werkgroep marketing

22 september 2010

15 september 2010

Werkgroep begroting

 1. Geordende lijstloonkost in MOP subsidies steken - kan dit? Neen
 2. tijdsbesteding boekhouding : gevraagd diensthoofd dit eens kritisch te bekijken
 3. MOP personeelskost
 4. Detail MOP publiciteit en allerlei : meer ruimte laten voor projecten/ideeën die in de loop van het jaar ontstaan
 5. Woutershof : inplannen wegvallen klusjesman - financieel
 6. Electriciteit correct begroten
 7. Woutershof : alles onder hoofdgebouw zetten - er is niet echt een bijgebouw

2009-2010

15 juli 2010

terug op nul te komen

nieuwe klanten te zoeken, prijs kamperen uitzoeken wie we willen bereiken en hoe

16 juni 2010

9 juni 2010

Verslag werkgroep beheerders

8 juni 2010

Verslag werkgroep partnerships

26 mei 2010

21 april 2010

3 maart 2010: plandag

20 januari 2010

16 december 2009

18 november 2009

21 oktober 2009

21 september 2009

2008-2009

26 november 2008

22 oktober 2008

24 september 2008