Aanmelden | RegistrerenHelp

Dit is een oude revisie van het document!


Sinds het werkjaar 2009-2010 heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen beslist om op de lidkaart ook een barcode af te drukken. Dit maakt voor ons de registratie van aanwezigheden op evenementen zoals Herfstontmoeting of de verbondsraad makkelijk.

Omdat ook groepen, districten, gouwen, ploegen en commissariaten perfect gebruik kunnen maken van dit systeem werd beslist om deze informatie pagina te maken.

Wat is een barcode

Een barcode is een reeks van streepjes die gelezen kan worden door een scanner zoals je die aan alle kassas aan treft. Het is mogelijk om zelf een barcode scanner aan te kopen of te huren. Op het verbond gebruikt men het type Symbol LS2208.

Je kan eventueel zelf barcodes maken door een bepaald lettertype te installeren. Zet voor en na het lidnummer een asteriks (*) en verander het lettertype. Opgelet: als het lettertype te klein is of als een deel van de barcode niet afgedrukt wordt, kan deze niet gelezen worden.

Wat gebeurt bij het scannen

Bij het scannen van de barcode geeft een barcode scanner net zoals een klavier aan een computer door wat hij gelezen heeft. Hij typt dit als het ware in. Je kan een scanner ook instellen dat hij nadien ook een Enter doorgeeft, wat een groot voordeel kan zijn.

Hoe kan ik dit gebruiken

A

Sub Scannen()
'
' Scannen Macro
'
  Dim FindString As String
  Dim Rng As Range
  FindString = InputBox("Scan de barcode")
  If Trim(FindString) <> "" Then
    With Sheets("Blad1").Range("C:C")
      Set Rng = .Find(What:=FindString, _
              After:=.Cells(.Cells.Count), _
              LookIn:=xlValues, _
              LookAt:=xlWhole, _
              SearchOrder:=xlByRows, _
              SearchDirection:=xlNext, _
              MatchCase:=False)
      If Not Rng Is Nothing Then
        Application.Goto Rng.Offset(0, -2), True
        Rng.Offset(0, 3).FormulaR1C1 = "JA"
      Else
        MsgBox "Lidnr niet gevonden"
      End If
    End With
  End If
End Sub
Navigatie
QR Code
QR Code handleidingen:groepsadmin:lidkaarten_scannen (generated for current page)